Vad åstadkommer FFD?

 
 
20161210_141338.jpg

Utbildning och organisation

Att utveckla sitt kunnande och försvara sina rättigheter som producent är lika viktigt i utvecklingsländer som det är för våra finländska producenter. Utan tillräcklig förhandlingsstyrka bottnande i kunskap om de egna produkterna är det lätt hänt att du får mindre för dina produkter än vad de är värda.

I varje FFD-projekt ordnas därför skolningar för producentorganisationernas medlemmar, och själva organisationen får hjälp och stöd för att bättre kunna försvara sina medlemmars rättigheter. Varje projekt har en egen finländsk fadderorganisation som hjälper till i detta arbete - problemen producenterna tampas med är sist och slutligen väldigt långt desamma i världens alla länder.

 
IMG_0015.JPG

Produktionskedjan och tillträde till marknaden

I många utvecklingsländer är det problematiskt för producenten att få ut sina produkter på marknaden, och att dessutom få ett skäligt pris för sin produkt. Andra svaga punkter är otillräckliga odlingsinsatser, högt svinn och otillfredsställande kvalitet på slutprodukten.

I alla FFD:s projekt eftersträvas därför utveckling av hållbara produktionskedjor och förhöjning av förutsättningarna för landsbygdsbefolkningens företagsamhet. Vi stöder utbildning och tjänster som förbättrar bland annat kvalitetsgranskning, livsmedelshygien och produktcertifiering, som i sin tur fungerar som en inkörsport till marknaden.

 

Hållbart skogsbruk och klimatpåverkan

Skog är en mångsidig och pålitlig inkomstkälla, men det kan ta runt tio år innan skogen börjar ge avkastning. För en fattig familj är detta ofta en alltför lång tid, och de kanske tyr sig till andra former av inkomstbringande verksamhet istället. Genom olika metoder i mångsidigt och hållbart skogsbruk är det möjligt att snabbare få inkomster än genom försäljning av enbart timmer - en verksamhetsmodell med kombinerat skogsbruk, apikultur och plantskola ger till exempel fler ben att stå på.

Alla FFD:s skogsprojekt eftersträvar att främja hållbart skogsbruk, till fördel både för människorna och naturen. Vi stöder plantskoleverksamhet i alla våra projekt i Etiopien, Nicaragua och Tanzania. FFD stöder PECF-miljöcertifiering i Vietnam, vilket ger de småskaliga skogsbrukarna en högre inkomst för sin produkt. Även skogens klimathållbarhetsaspekter tas i beaktande i alla våra projekt.

 
Afrikka2014%20167[3].jpg

Kvinnor, ungdomar och utsatta grupper

Kvinnor, ungdomar och olika minoritetsgrupper som idkar jord- eller skogsbruk på landsbygden kan av t.ex. kulturella eller religiösa orsaker ha svårt att delta i projektverksamheten. Kvinnors deltagande i landsbygdsnäringarna är ändå av största vikt för höjandet av mat- och näringssäkerheten och familjens välmående, och unga lantbrukare säkrar näringens kontinuitet.

I alla FFD:s projekt eftersträvar vi att ta utsatta grupper i beaktande, och hälften av projektens förmånstagare är kvinnor. Till exempel i fiskeri- och skogsbruksprojekten i Nepal har goda resultat i stärkandet av kvinnors ställning uppnåtts. Projektet i Nicaragua stöder speciellt unga lantbrukare och minoritetsfolk.