6530754153_69540fdb6c_o.png
FFD Logo 1 (TEXT) Green-Transparent HD.png
Agricord logo transparent background.png
IMG_0286.JPG

VIDEO: En nyhetsrapport om skogsägare i Njombe, Tanzania (välj undertexter på svenska)

FFD: en finländsk utvecklingsorganisation för jord- och skogsbrukssektorn

Food and Forest Development Finland är en finländsk utvecklingsorganisation som stöder jord- och skogsbrukare i utvecklingsländer. Organisationen grundades år 2012, och har sina rötter i MTK:s solidaritetsarbete till förmån för utvecklingsländernas småbrukare. FFD:s medlemsorganisationer är MTK, SLC, Sällskapet Pellervo och ProAgria Keskusten Liitto, och landsbygdsföretagare av alla slag från hela Finland är aktiva inom verksamheten.

FFD:s verksamhet bygger på rådgivning genom mentorskap, sk. twinning. 13 finländska jordbruksorganisationer och skogsvårdsföreningar fungerar i dagsläget som mentorer, faddrar eller twinning-partners för producentorganisationer i u-länder. Inom detta farmer to farmer-koncept delar den finländska fadderorganisationen med sig av sitt kunnande genom att erbjuda stöd, rådgivning och sakkunskap åt sin twinning-organisation. Att lösa t.ex. odlingstekniska problem i ett helt annat klimat och annan kontext än i sitt hemland kan vara väldigt givande, och twinning-utbytet har varit mycket omtyckt bland de finländska fadderorganisationerna.

FFD är en del av producentorganisationen AgriCord:s allians för utvecklingsarbete, till vilken 12 agri-agencyn från olika håll av Europa hör. Tillsammans förverkligar vi Farmers Fighting Poverty-programmet, där målet är att minska fattigdom genom stärkandet av de lokala producentorganisationerna. FFD:s verksamhet finansieras förutom genom medlemsorganisationerna och enskilda donationer även med medel ur biståndsbudgeten i Finland, Nederländerna, Belgien, Frankrike och Europeiska Unionen. EU-medlen kanaliseras genom den internationella jordbruksfonden IFAD som tekniskt stöd.

FFD idkar kontinuerligt ett tätt samarbete med andra parter. Till våra samarbetspartners hör bland annat ett flertal finländska frivilligorganisationer och AgriCords medlemsorganisationer. Forskningssamarbete har FFD haft tillsammans med bland annat Luke, SYKE , IIED, IUCN och VITRI. Läs mer om klimat- och skogsbruksforskningen vi har gjort i samarbete med SYKE och FAO här.

WEB Jäsenet+donorit logo updated.png
 

Vad åstadkommer FFD?

 
 
20161210_141338.jpg

Utbildning och organisation

Att utveckla sitt kunnande och försvara sina rättigheter som producent är lika viktigt i utvecklingsländer som det är för våra finländska producenter. Utan tillräcklig förhandlingsstyrka bottnande i kunskap om de egna produkterna är det lätt hänt att du får mindre för dina produkter än vad de är värda.

I varje FFD-projekt ordnas därför skolningar för producentorganisationernas medlemmar, och själva organisationen får hjälp och stöd för att bättre kunna försvara sina medlemmars rättigheter. Varje projekt har en egen finländsk fadderorganisation som hjälper till i detta arbete - problemen producenterna tampas med är sist och slutligen väldigt långt desamma i världens alla länder.

 
IMG_0015.JPG

Produktionskedjan och tillträde till marknaden

I många utvecklingsländer är det problematiskt för producenten att få ut sina produkter på marknaden, och att dessutom få ett skäligt pris för sin produkt. Andra svaga punkter är otillräckliga odlingsinsatser, högt svinn och otillfredsställande kvalitet på slutprodukten.

I alla FFD:s projekt eftersträvas därför utveckling av hållbara produktionskedjor och förhöjning av förutsättningarna för landsbygdsbefolkningens företagsamhet. Vi stöder utbildning och tjänster som förbättrar bland annat kvalitetsgranskning, livsmedelshygien och produktcertifiering, som i sin tur fungerar som en inkörsport till marknaden.

 

Hållbart skogsbruk och klimatpåverkan

Skog är en mångsidig och pålitlig inkomstkälla, men det kan ta runt tio år innan skogen börjar ge avkastning. För en fattig familj är detta ofta en alltför lång tid, och de kanske tyr sig till andra former av inkomstbringande verksamhet istället. Genom olika metoder i mångsidigt och hållbart skogsbruk är det möjligt att snabbare få inkomster än genom försäljning av enbart timmer - en verksamhetsmodell med kombinerat skogsbruk, apikultur och plantskola ger till exempel fler ben att stå på.

Alla FFD:s skogsprojekt eftersträvar att främja hållbart skogsbruk, till fördel både för människorna och naturen. Vi stöder plantskoleverksamhet i alla våra projekt i Etiopien, Nicaragua och Tanzania. FFD stöder PECF-miljöcertifiering i Vietnam, vilket ger de småskaliga skogsbrukarna en högre inkomst för sin produkt. Även skogens klimathållbarhetsaspekter tas i beaktande i alla våra projekt.

 
Afrikka2014%20167[3].jpg

Kvinnor, ungdomar och utsatta grupper

Kvinnor, ungdomar och olika minoritetsgrupper som idkar jord- eller skogsbruk på landsbygden kan av t.ex. kulturella eller religiösa orsaker ha svårt att delta i projektverksamheten. Kvinnors deltagande i landsbygdsnäringarna är ändå av största vikt för höjandet av mat- och näringssäkerheten och familjens välmående, och unga lantbrukare säkrar näringens kontinuitet.

I alla FFD:s projekt eftersträvar vi att ta utsatta grupper i beaktande, och hälften av projektens förmånstagare är kvinnor. Till exempel i fiskeri- och skogsbruksprojekten i Nepal har goda resultat i stärkandet av kvinnors ställning uppnåtts. Projektet i Nicaragua stöder speciellt unga lantbrukare och minoritetsfolk.

Så stöder du FFD:s verksamhet:

 

Donera en engångssumma

1. Logga in i din nätbank

2. Gör en ny betalning innehållande informationen nedan:

     Mottagare: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development

     Kontonummer: FI31 5541 2820 0224 41 (bank OP / OKOYFIHH)

     I meddelande-fältet: 1003 (skriv inget annat än detta nummer)

3. Godkänn transaktionen med hjälp av dina nätbankskoder


Månatlig donation

1. Logga in i din nätbank

2. Gör en ny betalning innehållande informationen nedan:

     Mottagare: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development

     Kontonummer: FI31 5541 2820 0224 41 (bank OP / OKOYFIHH)

     I meddelande-fältet: 1003 + din e-mailadress

3. Innan du godkänner betalningen, välj ”månatligen återkommande betalning”

Du kan redigera din betalning under “betalningar som förfaller” i din nätbank. Du kan avsluta din månatliga donation genom att meddela FFD:s Tiina Huvio (tiina.huvio@ffd.fi) och avsluta betalningen under “betalningar som förfaller”.


En symbolisk donation

Du kan delta i insamlingen genom att köpa en symbolisk, immateriell gåva från nätbutiken Holvi (på finska).


Penninginsamlingstillstånd och uppgifter om insamlingen

Tillståndets nummer och datum för beviljande: RA/2017/857, 21.8.2017

Tillståndsinnehavare: Finnish Agri-Agency for Food and Forest Development ry

Tillståndsgivare: Polisens Lotteriförvaltning

Penninginsamlingstillståndet beviljat för följande tid och område: 07.09.2017 -20.08.2019, hela Finland (förutom Åland).

Gåvans användningsområden: De insamlade medlen går till utvecklingsprojektens egenfinansieringsandel. Utvecklingsprojekten implementeras i Afrika, Asien och Latinamerika, och projektens mål väljs inom ramen för Farmers Fighting Poverty-programmet inom AgriCord-alliansen. Programmets mål är att minska fattigdom genom stärkandet av de lokala producentorganisationerna och genom att höja deras produktion, inkomster och påverkansmöjlighet.